شکل 4. نقشه مناطق رویشی استان اصفهان اصلاح شده طبقهبندی هنری پابو
همچنـین از نـرمافزارهـای google earth و ArcGIS10.2 بـه منظور تدقیق مرز واحدها و اعمال کارتوگرافی و پـردازش هـایلازم جهت یکپارچهسازی محـدود ههـا ی تعیـین شـده اسـتفادهگردید. پس از تهیه نقشه جوامع گیاهی استان اصفهان (شکل2)، جوامع گیاهی کنار هم قرار داده و آن را با نقشه اقلیمی اقتبـاساز روش هنری پابو تطبیق داده و نقشـه منـاطق رویشـی اسـتاناصفهان اصلاح شده طبقهبندی هنری پـابو تهیـه گردیـد. بـرایاصلاح این نقشه همچون پابو از اقلیم و پوشش گیاهی بهعنـوان شاخصهای اصلی استفاده شد با این تفاوت که محدوده تیپها و جوامع گیاهی با دقت بـالایی تعیـین شـد سـپس بـا اقلـیم ونقشههای قبلی هماهنگیهای لازم انجام شد (شکلهای 3 و 4).

نقشه سازندهای پوشش گیـاهی اسـتان اصـفهان بـا اسـتفاده ازمناطق رویشی پنجگانه، شرایط اقلیمی، پوشـش گیـاهی غالـب،نوع خاک و فرم رویشی گیاه، مناطق مشابه و نزدیک بـه هـم ازنظر نوع و ترکیب گیاهی به چهارده واحـد اکولو ژیـک تفکیـکشد و نقشه مورد نظـر تهیـه گردیـد (شـکل 5). و نهایتـاً نقشـهسازند پوشش گیـاهی در چهـارچوب جایگـاه فـرد، جمعیـت،جامعه، تیپ، فرماسیون (Formation) در اکوسیستمهای طبیعـیطبقهبندی 1– فرم پوشش گیاهی 2- کلیه پوشـش هـای گیـاهیجهـانی 3- فرماسـیون پوشـش گیـاهی 4- تیـپهـای گیـاهی گیاهی که اقتبـاس از کنـت و کـاکر 1992 مـی باشـد مقایسـه ومطابقت داده شد (23).

نتایج
نتیجه نهایی این مطالعه تهیه نقشه جوامع گیاهی استان اصـفهانمشتمل 430 جامعه گیاهی، نقشه مناطق رویشی استان اصـفهاناصلاح شده طبقهبندی هنری پـابو و نقشـه سـازندهای پوشـشگیاهی استان اصفهان میباشد.
نقشه دوم نقشه سازندهای پوشش گیـاهی اسـتان اصـفهاناس ت. در حقیق ت ه دف اص لی ای ن پ ژوهش تهی ه نقش ه

شکل 5. نقشه سازندهای پوشش گیاهی استان اصفهان

5– جوامع گیاهی 6– افـراد یـک گونـه و جمعیـت گونـه هـای و راحت به اطلاعات منـاطق مشـابه مـیباشـد . اسـتان اصـفهان
سازندهای پوشش گیاهی استان اصـفهان بـوده اسـت تـا بتـوانمناطق نزدیک به هم، با پوشش گیاهی مشترک و دسترسی سریع براساس اقلیم، گونههای گیاهی غالب، نوع خاک، فرم رویشی و تخریب انسانی به چهارده سازند پوشش گیاهی تقسـیم گرد یـد که شرح آن در ادامه آمده است:
1- سازند جنگلهای خشـک بلـوط: سـیمای ایـن سـازندجنگلــی، بــا گونــه گیــاهی غالــب درختــی بلــوط ایرانــی (Qurecus persica) است. در استان در محدوده شهرستان هـای سمیرم و فریدونشهر است (شکل 6).
2– سا زند جنگلهای خشک درختچهای: دراین سازند پوشـشغالب انواع درختچههای بادام، افرا، زالزالک و زرشک و غیره میباشند. این سازند در شهرستانهای فریدونشـهر و سـمیرمچند نقطه را در بر میگیرد (شکل 7).

شکل 6. سازند جنگلهای خشک بلوط شکل 7. سازند جنگلهای خشک درختچهای

شکل 9. سازند نیمهاستپی سرد- گونی

شکل 8. سازند مناطق مرتفع جنگلی ارس

سازند مناطق مرتفع جنگلی ارس: این سازند در غـرب وجنوب غربـی اسـتان منـاطق کوهسـتانی و بیشـتر صـخرهای شهرستانهای سمیرم و فریدونشهر را در برمیگیـرد. سـیمایآن جنگلی با گونه غالـب درخـت ارس (Juniperus excels) است (شکل 8).
سازند نیمهاستپی سرد– گونی: سیمای این سـازند بوتـهای بـا
محوریت انـواع گـونAstragalus spp.) ) اسـت. ایـن سـازندغرب استان و جنوب غربی استان را در بر میگیرد (شکل 9).
سازند نیمهاستپی معتدل– درمنه کوهی: سـیمای ایـن سـازند
بوتهای با محوریت درمنه کوهی (Artemisia aucheri) است. این سازند در شهرستانهای سمیرم، دهاقان، شهرضا، فریدن، خوانسار،گلپایگان، میمه، کاشان، نطنز، اردستان و غرب نائین بیشـتر در منـاطق کوهسـتانی از ارتفـاع بـیش از 2200 متـر مشاهده میشود (شکل 10).
سازند مرتفع معتدل- درمنه کـوهی: ایـن سـازند بـا سـیمایبوتهای و بالشتکی مناطق بیش از 2800 متری از سـطح دریـادر ارتفاعات کرکس در نطنز و کاشـان، غـرب میمـه، شـرقخوانسار و فریدن، جنوب شهرضا و شـرق سـمیرم را در بـرمیگیرد (شکل 11).
سازند مرتفع سرد گـون- دافنـهای: ایـ ن سـازند بـا سـیمایبوتهای- درختچهای مناطق بـا ارتفـاع بـیش از 2700 متـر ازسطح دریا در غـرب اسـتان در خوانسـار، فریـدن، چادگـان،فریدونشهر و جنـوب غربـی اسـتان در شهرسـتان سـمیرم ودهاقان را در بر میگیرد. گونههای مهم این سازند انواع گون
(Daphne mucronat) و دافنــهای (Astragalus spp.) .(12 میباشند (شکل
250005-1869904

228669402380

شکل 10. سازند نیمهاستپی معتدل– درمنه کوهی شکل 11. سازند مرتفع معتدل- درمنه کوهی

شکل 12. سازند مرتفع سرد گون- دافنه ای شکل 13. سازند استپی درمنه دشتی- استیپائی

سازند استپی درمنه دشتی- استیپائی: این سازند با محوریـت
درمنـه دشـتی (Artemisia sieberi) و اسـتپی Stipa spp.)) بیشتر اراضی دشتی با کوهها و تپهای کم ارتفاع از سطح دریـادر شرق شهرسـتان گلپایگـان، شـاهینشـهر و میمـه، نطنـز،کاشان، اردستان، اصفهان، نجف آباد، شرق تیران، فلاورجـان،مبارکه، شهرضا و غرب دهاقان را در بر میگیرد (شکل 13).
سازند استپی آسمان- درمنه دشتی: این سـازند بـا محوریـت
گیـاه آسـمانی (Anabasis haussknechtii) و درمنـه دشـتی (Artemisia sieberi) در اراضی کم شیب و دشـتی بـا بافـتسنگین با کمی شوری، بیشتر حاشیه مزارع، روسـتا، شـهرها،قنـوات و جاهـایی کـه بـا تأثیرگـذاری انسـانی بـه نح وی دستخـورده اطـراف شـاهینشـهر و میمـه، نطنـز، کاشـان،اصفهان، نجف آباد، غرب تیران، فلاورجان، مبارکـه، شهرضـاو غرب نائین را در بر میگیرد (شکل 14).
سازند نیمه بیابانی درمنه دشتی-قیچی: این سازند با سیمای بوتـهای- درختچـهای بـا گونـه هـای غالـ ب درمنـه دشـتی (Artemisia sieberi) و قـیچ (Zygophyllum atriplicoides) و گاهی شوره، در اراضی کوههای کم ارتفاع، تپهها و منـاطقدشتی قرار میگیرد. این سازند شهرستانهای آران و بیـدگل،شرق نطنز، بـادرود، شـرق اردسـتان، نـائین انـارک، خـور وبیابانک و مقـدار کمـی اطـراف اصـفهان تـا جنـوب شـرقیشهرضا و جنوب نائین را در شامل میشود (شکل 15).
سازند نیمهبیابانی گیاهـان شورپسـند: سـازند نیمـهبیابـانیگیاهان شورپسند در خاکهای شور و با ایسـتابی بـه نسـبت
170707-1743331

182899544192

شکل 14. سازند استپی آسمانی– درمنه دشتی شکل 15. سازند نیمهبیابانی درمنه دشتی- قیچی

شکل 17. سازند نیمهبیابانی گیاهان شندوست
شکل 16. سازند نیمهبیابانی گیاهان شورپسند

بالا، حاشیه کویرهای اطراف گـاوخونی تـا شـرق شهرسـتاناصفهان، حاشـیه دق سـرخ، حاشـیه دریاچـه نمـک و کـویر مرکــزی در شــمال اردســتان، جنــدق، خــور، مهرجــان،گودجیگارک در خوروبیاباک را در بر میگیرد (شکل 16).
سازند نیمهبیابانی گیاهان شـن دوسـت: ایـن سـازند نقـاطدارای تپههای شنی روان و تثیت شده ، شامل مناطق نیمهبیابانی شرق آران و بیدگل، بادرود، اردستان، اطـراف دقسرخ، شمال انارک تا چوپانان، اطراف مصر در خوروبیابانـکو غرب گاوخونی در شرق اصفهان بـا گیاهـان شـندوسـتسیستم ریشهای گسترده (11) می باشد. (شکل 17).
سازند نیمه بیابانی نمکزارها (بدون پوشش گیـاهی): ایـنسازند در اراضی بـا خـاک شـور بـدون پوشـش گیـاهی بـا
محدودیت شوری و قلیایی شدید، مناطق نیمهبیابانی شـرق وشمال آران و بیدگل در حاشیه دریاچه نمک، شـمال و شـرقاردستان کویر دق سرخ، کویر مرکزی ایران در شمال اردستان و خور و بیابانک و اطراف گاوخونی را شامل میشود (شکل 18).
سازند گیاهان ماندابی: این سازند منـاطق مردابـی و دارایگیاهان ماندابی در نقاط مختلف استان مثـل حاشـیه و داخـلچشمهها، رودخانهها و کویرها را در بر میگیرد. گیاهان ایـنسازند آبدوست هستند (شکل 19).

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش نقشه سـازندهای گیـاهی تهیـه شـده، حاصـل
80063-1786002

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 19. سازند گیاهان ماندابی
شکل 18. سازند نیمهبیابانی نمکزارها


دیدگاهتان را بنویسید