مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی مدیریت مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی مدیریت 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی مدیریت چیست ؟ طرح تعالی مدیریت عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان IJAE-v6n2p55-fa-1

جهت بررسی آماری دادههای مربوط بـه ایسـتگاههـا ی نمونـه برداری و مقایسه بین زمان های نمونهبرداری ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو- ویلک (Shapiro- Wilk) و یکنـواختیواریانسها با اسـتفاده از آزمـون لـون Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه IJAE-v6n2p69-fa-1

پس از تهیه نقشه پراکنش صوت، برای ارزیابی آثار صـدایترافیــک جــاده در کــاهش ســطح زیســتگاههــای مطلــوب از سنجههـای میـانگین انـدازه لکـه (Mean Patch Size, MPS) و میانگین شکل لکـه (Mean Shape Index, MSI) اسـتفاده شـد.نمایه Read more…

By 92, ago