جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

مقاله IJAE-v6n1p81-fa-1

Fk nkAkcompl j 1 Aj,k.Aj,kنقشههای بهدست آمده برای سه زیرشاخص شدت ترافیک، اثر همسایگی و درجه قطعه قطعـه شـدگی، در محـ یط GIS بـااســتفاده از تــابعFuzzy membership در دامنــه0 تــا 100 استاندارد شدند. در ادامه، Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان IJAE-v6n2p55-fa-1

جهت بررسی آماری دادههای مربوط بـه ایسـتگاههـا ی نمونـه برداری و مقایسه بین زمان های نمونهبرداری ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو- ویلک (Shapiro- Wilk) و یکنـواختیواریانسها با اسـتفاده از آزمـون لـون Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه IJAE-v6n2p69-fa-1

پس از تهیه نقشه پراکنش صوت، برای ارزیابی آثار صـدایترافیــک جــاده در کــاهش ســطح زیســتگاههــای مطلــوب از سنجههـای میـانگین انـدازه لکـه (Mean Patch Size, MPS) و میانگین شکل لکـه (Mean Shape Index, MSI) اسـتفاده شـد.نمایه Read more…