3 (32)

توسط باکتریهای موجود در دوره تخمیر شده و حاصل تخمیر اسیدهای چرب کوتاه زنجیره شامل اسید استیک، پروپیونیک و بوتیویک می باشد. استیک و پروپیونیک سریع جذب می شوند و به کبد می روند و با مکانیسم ناشناخته ای باعث کاهش خون می شود. بوتیریک توسط سلول های روده بعنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت عدم وجود گلوکز و گیوآمیز استفاده می شود در صورتی که از اسیدبرتیریک استفاده کنند هم باعث حفظ سلامت سلولهای روده می شود و تکثیر آنها می شود.
هم فیبرهای محلول و هم نامحلول باعث حجم مدفوع می شوند. سلولها چون تجزیه نمی شوند باعث حجم مدفوع می شوند با جذب ولی توان حاصل از فیبر محلول باعث باکتریهای روده و و حجم مدفوع می شود سلولها از طریق تکثیر باکتر یها موجود در روده باعث حجم مدفوع و حرکات بریلیت لپتیک کولون را داده در نتیجه مواد زائد را از کولون تسریع می کند در نتیجه اثر مثبت آن باعث می شود که مواد زائدرا که به کولون رسیده اند مواد سمی مواد غذایی اسیدی صفراوی و موادی را که هضم نشده اند این مواد سبب سرطان کولون می شوند(ا سیدهای صفراوی) و مواد سمی داخل مدفوع اگر به مدت طولانی درم هارت سلولها قرار بگیرد احتمال ابتلا به سرطان را می دهد.
پس چون زمان عبور مواد در کولون کاهش می یابدند مجاورت مواد با سلول ها کمتر و دقع صفرا سریعتر از مجاری ماود سمی با سلول ها جلوگیری و احتمال سرطان را کاهش می دهد و در رژیم گیاهخواران.
سرطان معده
نیتراتها باعث سرطان معده می شوند نیتراتها و نیتریتها و نیتروآمینها، نتیرات و نیتریت براحتی با آمینها ترکیب و تولید نیتروز آمین می کند که نیتروآمینها سبب ایجاد سرطان می شود. در هویج، چغندر قند، نیتراتها و نیتریتها زیاد می باشند.
در رژیم گیاهخواری + رژیم عادی مواد نگهدارنده = نیتروزآمینها
جلوگیری
240030034290000329565030480000ویتامین C از تبدیل نیترات نیتریت نیروزآمین. اگر V.C بسار مصرف می شود نقش محافظت کنندگی در ایجاد سرطان معده دارد.
باکتریی هلیکوباکتریبلوری یک عامل ناشناخته شده برای زخم معده و سرطان معده می باشند. V.C باعث کاهش هلیکوباکتر می شود به این ترتیب از ابتلاء سرطان معده جلوگیری می کند.
سایر سرطانها
سرطان ریه در گیاهخواران کمتر از بقیه دیده می شود کسانی که روزانه بیشتر از 1 واحد میوه مصرف می کنند در مقایسه با کسانیکه کمتر از 3 واحد میوه در هفته مصرف می کنند امکان احتمال سرطان ریه75% کاهش می یابد.
عوامل موجود در ایجاد سرطان ریه کاروتن و E
در دروه های IU روزانه تجویر کردند کسانیکه سیگاری هستند وقتی می خورند بیشتر مبتلا می شوند حیوانات آزمایشگاهی مواد موجود دود سیگار با ممکن باعث ایجاد مواد سمی می شود که باعث سرطان ریه می شود. بنابراین مکمل بتاکاروتن را برای او 3035300571500+
00+
توصیه نمی کنند. غیر سیگاری است.
2971800-22860000354330022860000 ( سرطان)
در رژیم گیاهی W3 بصورت لینولیک می باشد با سرطان پروستات ارتباط مستقیم و FPA,DNA باعث ارتباط غیر مستقیم دارد. ( کاهش سرطان) .
سبزیجات و میوه جات و کشمش و میوه های خشک با سرطان پروستات ارتباط عکس دارد. مصرف سویا بخطر ایزوفلادونوئید نقش محافظت کننده ای دارد و ایروفلاونوئیده چون خاصیت فیتواستروژنی درند با عث کاهش می شوند و حاوی فیتوتسترون هم می باشند که از ابتلا به سرطان پروستات جلوگیری می کنند.
سرطان پانکراس
ابتلا به سرطان پانکراس در گیاهخواران 80% درصد در مقایسه با غیر کمتر می باشد. با میوه های خشک مثل خرما و کشمش ارتباط معکوس دارد( پیشگیری کننده ها)
سرطان مثانه
مصرف گوشت قرمز 2 برابر به احتمال ابتدا به سرطان مثانه را می دهد و مصرف گوشت کم و آنتی اکسیدانها زیراد در رژیم غذای گیاهخوار می باشند.
سرطان سنیه
مصرف چربیها، وزن بدن، تغییرات هورمونی به سرطان پستان مربوط است. هورموون استروژن با سرطان پستان در ارتاباط است. رژیم گیاهخواری باعث ترشح استروژن وطولان یبودن سیکلهای قاعدگی C بلوغ دیرتر روی میدهد. هرچه بلوغ زودتر روی دهد سرطان سینه و فقط استروژنهای رژیم غذایی گیاهخواری در سویا و ترکیبات مشابه که گیرنده استروژن در بدن متصل می شود ولی فعالیت کمی نسبتاً به استروژن دارد و از ابتلا به سرطان سینه و رحم جلوگیری می کند.
2857500114300+
00+
274320011430000 مصرف شیر با سرطان سینه ارتباط چون یکی از منابع عدددی که استروژن در آن زیاد می باشد شیر می باشد چو به گاوات تزریق میباشد که تولید شیر و بین این حالت استروژن که وارد ریشه می شود با سرطان سینه ارتباط مستقیم وجود دارد.
بیماریهای کلیه:
اگر مقدار دریافت pro زیاد باشد( رژیم پروتئین) ارتباط بای بیماریهای کلیه دارد گیاهخواری چون pro ابتلا کم دفع اوره، مقدار فسفر و پتاسیم در رژیم غذای بیماریهای کلیه می بایتسی مورد نظر قرار گرد. در رابطه با اوره در بیماران کلیوی پروتئین می دهیم که بارکیته را زیاد نکنند. موجود در pro گیاهی مشابه حیوانی نیست و مقدار زیادی گیاهی استفاده می شود برای تولید انرژی و دفع اوره را می دنتهند. سپس پروتئین حیوانی میدهیم. گیاهی هم استفاده می شد و بعد آن را تکمیل می کنیم و الگوی مشابه حیوانی می کنیم و تولید را به حداقل می رسانیم PRO گیاهی مشابه الگوحیوانی نسبت پس در پی PRO ساز بکار نمی روند و دفع آنها بالا می باشد اوره آنها.
عموماض 70 درصد ارزش بیولوژیکی بالا مب باشد و 30 درصد آن ارزش بیولوژیکی پائین میباشد.
در رژیم گیاهخواری Kزیاد دارد اگر بیمار کلیوی هیپرکالمی بود باید رژیم گیاهخوای و صنایع گیاهی را محدود کنیم. در بیماران کلیوی مقدار K بسیار باید محدود گردد.
فسفر، پنیر و لبنیات و پروتئینهای حیوانی مقدار زیادی فسفر دارند. حبوبات و مغزها و دانه های روغنی Pزیاد دارند. اسید فیتیک 3 گروه فسفات دارد و حاوی مقدار زیادی فسفر می باشد. پس صنایع گیاهی را به دلیل مقدار زیاد فسفر محدود می کنیم گوشت می دهیم که هم pro تأمین کند + تا حدودی p .
مصرف سویا باعث کاهش دفع آلبومین در افراد آلبومین اوره می شود کسانیکه در هقته اول ننزوپاتی هستند و دیابتی فسفر باعیث کاهش دفع pro از ادرار می شود.
288925023495000372110022860000 بیماران کلیوی اوره دفع پروتئین
K را چون سریع دارد آب می شود وارد آب پخت شد آب را دور می ریزیم + و k سویا چون ارزش آنها بالاست + p را می توانیم محدود کنیم و با خیساندن آن را به مقدار کمی خارج کنیم.
روزانه g 28 سویا فسفر آن باز هم درصد مجاز می باشد.
فیتات بیشتر دفع می شود و جذب آن کم است ولی اگر تخمیر شده باشد p آن باز شده و در دسترس قرار می گیرد و جذب می شود.
تغذیه ورزشکاران
مواردی که در فیزیولوژی ورزش مهم می باشد:
قدرت عضله
توان عضله
تحمل عضله
قدرت عضله: برابر با سطح مقدار عضله می باشد که هرچه حجم در سطح قطعه عضله بیشتری باشد صدرت بیشتر است بازای هر سطح ه بیشتر باشد قدرت بیشتر است بازای هر سطح عضله بیشتر باشد قدرت عضله را نیز پس می دهد و قدرت عضله
4-3 کیلوگرم می باشد.
توان و فشاری که عضله می تواند تحمل کند.
قدرت
X= 150
مثلاَ یک عضله kg 525 فشار را می تواند تحمل کند ولی تاندونها نمی توانند.

توان عضله عبارت است از kg 1 متر بر دقیقه می باشد یعنی در min 1 یک جسم وزن kg 1 را به فاصله متر 1 در مدت 1دقیقه جابجا می کند. توان عضله به عواملی بستگی دارند که عبارتند از:
1) قدرت عضله
2) به تعداد دفعاتی ه عضله در هر دقیقه منقبض می شود.
3) هرچه قدرت یا فعالیت بدنی طولانی بلاشد توان متر می شود و توان برحسب زمان تغییر می کند در 5 تا 8 ثانیه اول توانعضله در یک ورزشکار حرفه ای می باشد و در یک دقیقه بعد این توان به کاهش می یابد و اگر برای نیم ساعت ادامه یابد توان می شود.
ورزشی که 5 تا 8 ثانیه طول بکشد پرتاب نیزه، دو سرعت 50 متر حدوداً 5 ثانیه زمان می برد ک برای آن توان فرد 7000 می باشد و برای دوماراتون توان فرد 1700 می باشد.
آیا توان ورزشکار با سرعت دویدن ورزشکار ارتباطی دارد یا نه؟ در دو ماراتون سرعت از دو سرعت کمتر است و در دو سرعت اگر بدوند و دو ماراتون با سرعت تقریباً می باشد ولی توان می باشد چرا سرعت فرد نصف شده ولی توان وی سرعت چون توان تبدیل به سرعت می شود.
تمام توان اگر به کار فیزیکی تبدل می شو انتظار می رفت توان با سرعت ولی کارآیی تبدیل توان به کار فیزیکی صددرصد نیست. وقتی توان بالاتر می باشد راندمان آن یا بیشتر است نسبت به وقتی که توان کمتر است.
برآیند توان=
برایند توان=
وقتی سرعت زیاد است هدر رفتن انرژی بیشتر است.
45720022860000 تحمل عضله عبارت است از: هرچه انرژی که دردسترس عضله قرار می گیرد تحمل عضله است که تحمل عضله را براساس مقدار کلیگوژن اندازه گیری می کنند. هرجهGiy چون سفت ترجیحی عضله است پس عضله بیشتر می تواند باری که به آن وارد شده است را تحمل کند. به منبع انرژی در دسترس عضله مربوط است. جایی که می توانیم در رابطه با تغذیه بیشتر روی آن کار کنیم.
مدت زمانیکه بتواند یک باری را تحمل کند.
عواملی که روی سطح مقطع عضله نقش دارد: قطر عضله
برای قدرت و توان عضله که اگر بتوانیم قطر عضله را دهیم قدرت عضله می یابد.
1) تمرین ورزشی
2) تغذیه
3) تستوسترون
4) ارث
تمرین
اگر تمرین ورزشی باعث شود که عضله در حداکثر میزانی که منقبض شود این انقباضات باعث قطر عضله می شوند. ولی اگر باعث حداکثر میزان انقباض عضله شود قطر عضله نمی یابد.
پس در تمرین حداکثر میزان انقباض هم می باشد.
تسترسترون:
باعث قطر عضله و حجم سلول
ژنتیک هم عاملی است که در آن قطر عضله مؤثر می باشد.
عاملی که باعث قطر عضله می شود:
در حالت ایجاد میشود:
1) قطر فیبر افزایش یابد.
2) تعداد فیبر افزایش یابد.
اولین اتفاقی که رخ می دهد قطر فیبر زیاد می شود وقتی قطر فیبر به حد خاصی می رسید به 2 میوفیبر تغییر می شود که سبب تعداد فیبر می باشد.
فیبر ها در عضله یکسان نیستند. عضله از واحدهای مضرابی تشکیل شده که هرکدام از مضربی دیگر در آنها و فیبر ها هستند. فیبرهای عضلانی دو دسته هستند:
1) فیبرها با تدیچ سریع( انقباضات سریع) فسفاژن بی هوازی انرژی سریعاً آزاد
2) فیبرها با تدیچ آهسته( انقباضات کند) سیسم هوازی انرژی کند
یکسری از فیبرها سریع چرخش پیدا می کنند و سریع منقبض می شوند و دیگری برعکس. این دو فیبرها از لحاظ فیزیولوژی متفاوت هستند و ساختمان مشابه ندارند. فیبرهای سریع منبع سوخت آنها سیستم فسفاژن می باشد و سوخت فرد از سیستم بی هوازیتأمین می کنند. تریچ آهسته منبع انرژی آنها بیشتر سیستم هوازی می باشد.
در آهسته میتوکندری بیشتر به میوگلوبین بیشتر و عروق خونی بیشتری دارد و در سریع کمتر است. در جائی که فیبر تریچ سریع قطر آن دو بربر از آهسته می باشد نسبت تریج سریع و آهسته د ر همه افراد یکسان می باشد و تمرینات ورزشی باعث تغییرات آنها می باشد.
آهسته
48006008255000سریع
ورزشکارانی که دو ماراتون
تمرین ورزشی سبب می شود که نسبت آهسته و سریع به یک نسبت افزایش یابد دریک فرد ورزشکارانی که ورزش دو سرعت انجام می دهند تریچ سریع بیشتری نسبت به افراد دیگر دارند و می یابد ولی نسبت آنها در یک فرد یکسان است کسی که دور ماراتون انجام می دهد بطور ارثی آهسته بیشتری در مقایسه با سایر افراد دارد چون بطور ارثی این توانایی را داشته وارد ورزشی شده نه اینکه ورزش باعث آن شده است.
18% 63%
125730034290000377190034290000دوماراتون دو سرعتی
82% 37%
55% سریع
45720001143000045% آهسته
این افراد بطور ژنتیکی استعداد ورزشی خاصی را داشته اند. در صورت عدم وجود استعداد فرد یک قدر توانایی پیدا می کند تا به حد نفر اولی که ژنتیکی استعداد دارند نمی رسند.
منابع انرژی فسفاژن: بی هوازی و هوازی
سیستم فسسفاژن در کل این سیستم تأمین کننده10-8 ثانیه از انرژی مورد نیاز سلولی می باشد.
ATP در درون سلولی مقداری ذخیره می شود اگر فرد بخواهد یک ورزش سریع انجام دهد که 2 تا 3 ثانیه طول بکشد مقدار ATP می تواند به مدت 3-2 ثانیه انرژی مورد نیاز برای انقباضات سلولی را فراهم می کند.
ذخیره ATP باندازه O2 3 اونس می باشد د رکل بدن که برای 3-2 ثانیه انرژی تأمین می کند. g 28 = 02
کراتین فسفات در عضلات بصورت ذخیره می باشد که می تواند به تبدیل می شود.
کراتین کیناز
342900342900001943100228600انرژی – فسفات
پرانرژی
00انرژی – فسفات
پرانرژی
331470034290000 سبب تبدیل ADP به ATP + کراتین
کراتین فسفات می شود که ATP برای انقباضات می رود.
کراتین فسفات مقدارE مورد نیاز را برای مدت 5 تا 8 ثانیه تأمین می کند.
برای تبدیل ADP به ATP یک شیب انرژی باید وجود داشته باشد یعنی انرژی که از کراتین فسفات می آید باید بیشتر از آن باشند.
274320034290000 E مورد نیاز ATP ADP
E= مورد نیاز کراتین کراتین فسفات
تأثیر تغذیه بر روی افزایش میزان کراتین فسفات مصرف کراتین به ورزشکاران سبب میزان کراتین فسفات می شود که می توانیم به این ترتیب در مدت زمان کوتاه ورزشهای سرعتی را می دهد.
* رژیم غذایی میزان سسیتم فسفاژن و هرچه ببشتر می تواند ورزشهایی را که سریعتر هستند بهتر انجام دهد.
سیستم بی هوازی
ورزش طولانی مدت تر سپس منبع دیگر انرژی که در اینها بتواند مورد استفاده قرار گیرد عبارت است از:
هوازی
240030034290000400050035560000454025035560000 گلکوژن گلوکز اسیدپیودویک سیکل کربن 2 ATP
اسیدلاکتیک 38-36 ATP
سرعت تولید انرژی از مسیر بی هوازی 5/2 بیشتر از مسیر هوازی می باشد چون E سریعت در اختیار سلول قرار می گیرد که فقط تا 2 هفته می تواند E تآمین کند.
اسیدلاکتیک سریعاً بعد از تولید درعضله وارد خون می شود و از آنجایی که کلیه و گاهی در خود عضله می رود برای ورزشکاران حرفه ای در خود عضله اسیدلاکتیک آن را به پیروریک تبدیل می کنند ولی در کبد سرونیک به گلوکزتبدیل می شود در عضلات روی دور بهتر سریعتر اتفاق می افتد و مانع از ورود دلاکتیک به خن جلوگیری و ایجاد خستگی جلوگیری * در کبد ابتدا به اسیدییددویک و بعد به Glo تبدیل
وقتی اسیدلاکتیک در خون محیط خون اسیدی و آنزیمهایی را که بدن برای متابولیسم نیاز دارد غیر حل در بدن احساس خستگی می کند هرچه بدن توانایی داشته باشد که اسیدلاکتیک را سریعتر خارج کند احساس خستگی می کند. احساس خستگی در ورزشکاران حرفه ای کمتر چون لاکتیک فراهم در ماهیچه و هم در کبد مورد مصرف قرار می دهند.
برای رفع خستگی ناشی از اسیدلاکیتک مصرف سبزیجات وقلیای کردن محیط خون با صرف بی کربنات که در نوشابه های ورزشی است تا محیط گردش خون مهره می شود و PH اسیدی از بین می رود. سبزیجات چون پتاسیم بالا دارد وجود K باعث کاهش خستگی عضلات می شود ضمن اینکه دارای باقیمانده قلیایی هستند.
به منبع دائمی انرژی نیاز داریم که E را بطور د ائم د رهنیتار بدن قرار میدهد.
گلوکز
چربیها
پروتئینها
بن این منابع تأمین کننده بدن در موقع ورزش ترجیح می دهد ابتدا از گلوکز استفاده کند.
گلوکز به صورت گلیکوژن در بدن است.
چربی ذخایر انرژی
پروتئین گلوکونئوژنر سیکل کربن تولید انرژی
سلول ترجیح میدهد که با توجه به دلایل مختلف در ابتدا از G/V بعنوان منبع انرژی استفاده کند زیرا:
چربی در مقایسه با CHO بازای مقدار ثابتی O2 انرژی کمتری تولید می کند. بازای هر lit اکسیژن مصرفی گلوکز انرژی تولید می کند در صورتی که چربی تولید انرژی می کند.
445770034290000

یعنی یکی از مزایای استفاده از Giv که سلول ترجیح میدهد بازای مقدار ثابتی بیشتری یا مشخص کالری زیاد چون رساندن به بافتها یک از محدودیت های ورزش می باشد.
اینکه جریان خون بتواند را به بافتها برساند یکی از محدودیت های ورزش می باشد.
وقتی Giv بخواهد تبدیل به انرژی می شود در مقایسه با fat سرعت آن دو برابر است. چربی ذحایر
تولید ATP ولی Giv های این مسیر را سریعتر طی می کند.
ولی نوع ورزش، شدت و طول مدت روی سقف مصرفی اثر می گذارد.
* گلیکوژن کل آن در کبد و عضله حداکثر تا 2 ساعت در هنگام ورزش اثر مورد نیاز بدن را تأمین می کند.( در حالت استراحت 12 ساعت)
* اگر شدت ورزش زیاد گلوکز
* اگر شدت ورزش زیاد طولانی گلوکمز بتدریج چربی به همین دلیل دو ماراتون چون ازذخایر چربی زیادی استفاده می کند خیلی لاغر می باشند.
5/0 ساعت بعد چربی
برای متابولیسم چربی به CHo در بدن نیاز داریم. استیل COA با انگرالواستیک سیکل چربی
اگر کربوهیدرات نباشد چربی به اجسام کتونی تبدیل می شود. و بدن نیز بتدریج تنطیم می کند و یکدفعه دو ساعت از Giy استفاده نمی کند. در اینجا بحث انرژیی کم از چربی تولید می شود از GIV بیشتر نمی باشد.
160020034290000 با سرعت آهسته
457200000گلوکز پیاده روی طولانی ذخایر چربی مصرف کاهش وزن پیاده روی
45720011430000 زمان طولانی
GIV چربی قند خون نفت GIY تمام شده از PRO استفاده می کند ولی درحالت عادی میزان شکسته شدن Pro می باشد. در ورزش بدن از pro عضلات برای تولید E استفاده کند ولی به چه نسبت بستگی به ذخایر دارد پس بعد از روز کمی باید pro استفاده گردد. مقدار پرت pro آنقدر نمی باشد که مشکلی ایجاد کنند.
تست ورزش
براساس حداکثر سرعت مصرف اکسیژن شدت ورزش را تعیین می کنیم.
حداکثر سرعت مصرف اکسیژن هر چه کمتر باشد شدت کمتر ولی اگر بالا وبیش از 115 درصد باشد دارای شدت بیشتری می باشد.
پیاده روی کمی دارد.
فیزیولوژی ورزش:
آیا سیستم ریوی کار خود را بخوبی انجام نمی دهد که را وارد گردش خون می کند و بعد به بافت یا گردش خون عامل محدود کننده می باشد به بافتها.
ریه
قلب
445770011430000گردش خون
4457700000 عروق
ریه یک ظرفیت انتشاری دارد که عبارت است از مقدار اکسیژنی که از کیسه هوایی وارد گردش خون می شود Mlit اکسیژنی که بازاء هر میلی متر جیوه اختلاف فشار بین فشارنسبی اکسیژن در کیسه های هوایی و فشار نسبی اکسیژن در گردش خون منتقل می شود.
کیسه هوا a1 p اکسیژن
بازای 1mumg اختلاف فشار چقدر می تواند منتقل شود
خون a0 p اکسیژن
ظرفیت استثنایی اکسیژن در حالت فعالیت بدنی سه برابر می شود. چون فشار اکسیژن در عروق خونی با اختلاف فشار باشد و هرچه اختلاف بیشترباشد انتقال بیشتر می شود.
2- در حالت طبیعی عکس کیسه های هوایی باز نیستند و تبادل با خون ندارند ولی وقتی ورزش می کنیم تمام عروق خونی باز و تمام کیسه های هوایی تبادل را انجام می دهند.با توجه به ظرفیت انتشاری اکسیژن ریه ها عامل محدودکننده در رساندن به سلول ها نیستند و گردش خون عامل اصلی محدودیت می باشد.
یعنی سیستم قلب عروقی کارایی لازم برای رساندن اکسیژن را به سلولها ندارد.
گردش خون و قلب تا جائیکه ممکن باشد سعی می کند این کمبود را جبران می کند با تعداد ضربان قلب و فشار خون که را به سلولها می رسانند که سلول های عضله نیاز بیشتری به دارند د رحالت عادی 6/3 میلی لیتر بازار هر g10 عضله خون به عضله می رسد ولی در هنگام فعالیت 90میلی لیتر بازای هر g 100عضله خون به آن می رسد.
عروق خونی دستگاه گوارش و سایر قسمتهای خون را بیشتر به عضلات می رسانند. عضله در هنگام منقبض شدن عروق خونی آنها منقبض می شود. در نتیجه سبب می شود خون به عضلات برسد ولی بدن خود را به اینصورت تنظیم می کند که وقتی عروق در حال انقباض می باشد تمم اکسیژنی که دارند عضلات استفاده می کنند. عضلات منقبض موجود د رخون را استفاده کنند که سبب عوامل کاهش اکسیژن و و ترکیب نیتریک اکسید باعث می شود که آنها باعث می شوند عروق منبسط شود.
تغذیه ورزشکاران
مایعات:


نیاز به مایعات در ورزشکاران افزایش می یابد. در حالت عادی حجم خون ثابت می باشد. در ورزشکاراان مصرف مایعات خیلی مهم می باشد زیرا:
1- در اثر ورزش حرارت بدن افزایش می یابد. زرا 100 درصد انرژی به کار مکانیکی تبدیل می شود و 25 فقط تبدیل و 75% بصورت حراردت از بین می رود. راه حل تبدیل E به کار مکانیکی 55% نیست پس مقدار انرژی صرف تولید گرما می شود در جه حرارت می یابد. راههایی که بدن به حرارت جلوگیری می کند چون اگر بالا برود آنزیمهای شده و مناتوره شده و مرگ سلولی رخ می دهد. پس بدن باید سیستمی داشته باشد که درجه حرارت جلوگیری کند که عبارتند از:
- تعریق
در جه حرارت بدن جریان خون را ازقسمت مرکزی به سطح بدن می هد حرارت از قسمت مرکزی به سطح تولید تا حرارت بدن دفع شود.
افزایش سطح حرارت بدن به خون منتقل می شود که باعث در جه حرارت خون و جریان خون می شود. حال حرارت باید از خون به بیرون منتقل شود از طریق مکانیسم بدن حرارت تولیدی در مرکز را به سطح بدن منتقل می کند.
تعریق
از طریق هدایت یعنی از جایی که سردتر به جای گرمتر می رود.
Radiation رادیاسیون از طریق انعکاس همه حرارت منتقل می شود.دیاسیون از طریق انعکاس همه حرارت منتقل می شود.
گرمازدگی در ورزشکاران چون حرارت منتواسته از طریق این مکانیسم ها حرارت را دفع کند در محیطی که حرارت بیشت راز بدن باشد هدایت روی نمی دهد بلکه از محیط به بدن حرارت می تابد. و در محیط گرم تعریق عامل مهومی دردفع حرارت می باشد.
بازای هر lit عرق کردن حرارت بدن kcol 580 انرژی از بدن دفع می شود بصورت گرمای. حال اگر در محیطی قرار بگیریم که هم گرم و هم مرطوب باشد( سهمی) از سه مکانیسم بالا میزان تعریق کاهش می یابد و تحمل بروز گرمازدگی در محیط شرجی خیلی زیاد است پس مصرف مایعات را باید بیشتر کنیم.
ورزشکار برای دفع بدن به تعریق نیاز دارد پس مایعات را باید قبل ورزش در حین ورزش و پس ا زورزش مصرف کنند هیدراته نشود و تمرین به میزان مناسب صورت بگیرد.
عوامل تعیین کننده میزان نیاز بدن به مایعات در ورزش عبارتند از:
1- نوع ورزش
2- مدت ورزش
3- درجه حرارت محیط
4- آمادگی ورزشکار( یعنی چه مدتی ورزش می کند)
5- طول مدت ورزش
* اگر فردی که مدت طولانی دارد ورزش می کند تا فردی که تازه شروع به ورزش کرده میزان تزریق د رکسی که تازه شروع به ورزش کرد و عرق می کند تا کسانی که ورزشکار حرفه ای هستند یعنی بدن یاد می گیرد تا سریعتر آن حرارتی را که یافته است دفع کند.
* ورزشکار حرفه ای سیستم بدنش یاد گرفته که حرارت را باتعریق که یک راه هم دفع حرارت است از بدن فرد به سرعت درو کند ولی نوع عروق ورزشکار حرفه ای ترکیب اصلاح در عرقش کمتر از نسبت به فردی است که تازه شروع کرده. این تازه شروع به ورزش بیشتر املاح دفع می کند و حرفه ای بیشتر آب.
* هرچه ورزش طولانی تر و عرق نیاز به مایعات می یابد.
* فصل و حرارت میحط مؤثر باشد نیاز بدن به مایعات می یابد.
مکانیسم جذب مایعات ک سریع جذب می شود ودر ورزشکار باشد.
مایعات وارد روده و معده می رود جذب مایعات از ابتدای روده کوچک در دئودنوم وژژنوم می باشد که در آنجا 65% مایعات جذب می شوند. در روده بزرگ نیز جذب مایعات که حدوداً 15% مایعات مصرفی در روده بزرگ جذب می شود.
مشکل اینجاست که مایعات باید معده را خالی کنند و بعد وارد روده شوند پس عواملی که تأثیرگذار در قسه معده هستند به فرد آب خالص Glo++ الکترولیت دهیم معده به این علت باقی می ماند که از این شدت از بین این مواد
عوامل مؤثر در تخلیه مواد از معده:
1- در خصوص مایعات و مواد غذایی اسمولاریته مواد باید به حدی برسد تا اجازه خروج از معده را داشته باشد اگر اسمولاریته مواد باشد املاح اجازه خروج ندارد وقتی اسمولاتور به حد مشخصی برسد آنوقت ماده هیتر، توجو، هیبواسمولاری می باشد و اسمولاریته پایه مشخص 285 اگر اسمولاریته الز 285 بیشتر باشد باقی می ماندد تا ترشحات معده به آن اضافه شوند تا اسمولاریته آن کاهش یابد اگر wos 300 باشد شیره های گوارشی اضافه محیط دقیق می کند به 280 می رسانند. هرچه اسمولاریته بیشتر باشد ماده بیشتر در معده می ماند تا شیره های گوارشی و محیط دقیق اجازه خروج پیدا کند.
اگر ماده هیپواسمولار باشد سریع خارج می شود پس مواد موجود وهیپو سریعاً معده را تصفیه می کند پس ا گر تأخیر در تخلیه داشتید به معنی تأخیر در جذب همگی می باشد.
Cl,K,Na+GIV بی کربنات هرکدام یک اسمولاریته ایجاد می کند تا هرچه تعداد آنها بیشتر باشد اسمولاریته بیشتر پس مایعات را باید طوری برای ورزشکاران تنطیم کنیم که و هیپواسمولار می باشند پس نوشابه های ورزشی یا هر مایعی باید اسمولاریته از 280 بیشتر نباشد.
از هامل دیگر که در تخلیه اثر می گذارد حجم مایعی که در داخل معده می باشد از قبل یالان آن را اضافه کرده ایم مایعاتی که استفاده می کنیم باید حجم آن در باشد که اجازه خروج را بدهد از معده. اگر از قبل cc 250 مایع در معده باشد+ آب آب 250 = حجم معده cc 500 و cc 350 سریعتر از معده تخلیه می کند. اگر در معده مایع باشد و مایعات را بخوریم معده را تخلیه می کند تا زمانی که معده خالی بوده است که جزء ذخیره فیزیولوژی معده می باشد. اگر هضم مایعات قبل در داخل معد+ مایع جدید بیشتر باشد معده آن را سریعتر خالی می کند. معده نمی آید نمی آید تمام آب را خالی کند یک مقداری باید مایعات در داخل معده بماند و بعد تخلیه شده ولی در اینجا چون از قبل مایع بوده است پس آن را خالی می کند سریع.
در صورتیکه حجم معده به یک حدی برسد cc 500 آن را خالی می کند ولی عملاً ورزشکار این حجم را نمی تواند بخورد در عین ورزش. حجم مایع در داخل معده هر چه بیشتر باشد مایعات سریعتر ماده را تخلیه می کنند.
500= ورزشکار250+250 باقی ( پس)
ولی عملاً امکان ندارد. 500= 400+100 پس
پس برای توصیه به ورزشکاران چون یکدفعه نمی توانیم و این که معده هم زود تخلیه شود چه کار بکنیم که ورزشکار همیشه یکسری آب در معده او باقی بماند. خواصی که ورزشکار مایعات مصرف می کند طوری تنظیم کنیم که همیشه یک حجمی در داخل معده آن باقی بماند.
20 دقیقه تأخیر
160020034290000که با هم خالی می شوند بعد 250
اگر 15 تا min 20 یکبار اتاپرال مایع استفاده کنیم حجم مایع درصدی است که از تخلیه مایع جلوگیری نمی کند و می گذارد آب داخل معده باشد.
معده را خالی نمی کند و را باقی می گذارد. در روده حجم مایه مقداری مایع مصرفی هم مهم می باشد.
3- برای توصیه های مایع که ورزشکار می خورد معده ماده غذایی را آنقدر نگه می دارد که همدما با بدن بشود و بعد خارج می کندو سابقاً می گفتند خنک باشد ولی د رجه حرارت مایعات تأثیری در تخلیه معده ندارد.
مایعاتی که به ورزشکار می دهیم.
آب خالص
آب +قند
آب + قند+ الکترولیتها
در صورت مصرف اب خالس – در طی ورزش فقط آب را از دست نمی دهیم و الکترولیتها هم هستند. در صورت از دست دادن آب حجم خون با مصرف آب خالص ولی الکترولیتها از دست رفته جبران شده پس خون رقیق می شود. رقیقی خون سبب هورمون ADH( یا آنتی دیورتیک هورمون یا وازوپرسین) که این هورمون از طریق استورسیتورها در جدار عروق در هیپوتالاموس نسبت به 1 اسمولاریته فوق حساسند.
491490034290000 فوق رقیق اسمولاریته پس اسمولاریته ها غیرفعال پس مقدار ترشح ADH را می یابد.
فوق غلیظ اسمولاریته پس اسمولاریته ها فعال و تولید ADH را می یابد.
هورمون ADH بار جذب آب را از توبولهای کلیه میدهد ( بار جذب آب) پس ADH بازبندی آماده در نتیجه دفع ادرار را داریم پس آبی که خورده بود( آب خالص) هم دفع شده، املاح جایگزین نشده و حجم خون هم نیافت.
افزایش دفع ادرار در هنگام ورزش سبب ایجاد مشکل بدنی ورزشکار می شود. آب خالص که سریع دفع شده به درد بدن نمی خورد پس آبی باید باشد که هم سریع تخلیه و هم مشکل آب خالص ایجاد نکند. پس آبی را که حاوی قند+ املاح K,Naبی کربنات تصفیه می کنیم ولی مقدار املاح باید بقدری باشد که سبب تبدیل آب به حالت هیپراسمولار نشود.
آل مخصوص ورزشکاران:
اگر غلظتGiv در آب 3-1% باشد در مقایسه با آب خالص بسرعت تصفیه معده در مورد هر تعدادی یکسان می باشد و تفاوتی ندارد. پس محلول نهایی GIV 3%-1 منفی ندارد.
آب مصرفی سدیم+ بی کربنات جزئی + پتاسیم هم اضافه می شود.
در صورتی که غلظت گلوکز را 15%بگذاریم هیپراسمولار می شود. در تخلیه معده تخلیه می باشد. اگر GIV 10% باشد در جذب مایعات از معده و روده محتوای هیپراسمولار در روده تنها نمی گذارد. آب جذب شود که سبب می شود از سلول های روده به داخل روده کشیده می شود و مشکل اسهال می دهد. پس به هیچ عنوان محلول 10 درصدO GI تصفیه نمی شوى ولی برحسب نوع ورزش محلول 6 الی 8 درصدGIV میدهیم.
مایعات چرا حاوی GIO و سوسیم باید باشند چون برای جذب Glo در داخل سلول از طریق مکانیسم انتقال فعال گلوکزجذب می شود که برای جذب به احتیاج داریم که ورود Glo به Na بداخل سلول می شود آب به داخل سلولهای روده کشیده می شود.
مکانیسم های جذب Glo و Na در محیط روده، Glo انتقال فعال با واسطه حاصل و مصرف انرژی می باید برای جذب Glo اول Na به عامل فصل و شکلیGlo ایجاد می کند که سبب اتصال Glo به می باشد بلکه هر دومتصل شدند Glo و سدیم به دخال سلول واردشدند.
ورود Glo و Na بداخل سلول آب هم از طریق اسموز بداخل سلول وارد می شود.
* محلولORS نمک و شکر آب دارد چون Glo و سدیم همزمان با هم جذ ب می شوند و آب را هم جذب می کنند نوع ورزش و حدت ورزش تعیین کننده این است که Glo 3-1% باشى یا 6 یا 8% باشد.
میزان مایعات:
چه میزان، قبل و بعد از ورزش باید صرف کند.
* 2 ساعت قبل از ورزش حدوداً ml 600-400 مایعات فرى می بایستی مصرف کند( 5/1 تا 5/52) که بدن فرد هیدراته شود. قند و الکترولیت همانطور و گلوکز بایستی دقیقاً تعیین شود.
*در ضمن ور زش هر یک ربع ثانیه min 20 حدوداً یک تا 5/1 مایعات باید مصرف کند. حاوی الکترولیت و گلوکز اگر وزنه طولانی 6-8% و اگر کوتاه 3-1% بهم.
* پس از ورزش فرد را وزن می کنیم بخوبین میبینید g 4500 کاهش وزن که فرد از دست می دهد 2 تا 53 مایعات باید مصرف کند.
1 پوند
مصرف قهوه باعث سرعت آزادسازی اسیدهای چرب از ذخای انرژی می شود در نتیجه دسترسی سلو لهای چربی می باید و تولید انرژی زیاد می شود در ورود به داخل سلول و انقباض سلول های عضلانی نقش مثبت دارد.
در ورزش های طولانی مدت بعتر است از آن استفاده شود چون کوتاه مدت Gly براحتی ما را تآمین می کند ولی دو ماراتن علاوه بر Gly نیاز داریم که از چربی هم بگیریم.
قهوه چربی خون به کبد سبب TG می شود پس توصیه نمی شود به مصرف آن در جهت لاغری.
کافئین 1 تا 2 ساعات قبل از ورزش می بایستی مصرف شود که کم کم ذخایر چربی آزاد شوند و باعث تولید انرژی گردند مقدار می تواند کافئین مصرف کند ورزشکار.
اول کاپا چینو = mg 75 کافئین
قهوه cc 200= mg 100-50
5 تا 4 قاش قبل از ورزش= mg 500 کافئین دارد mg 400
تمرین:
برای ورزشهای مختلف( شنا، دومیدانی، فوتبال، کوهنوردی، بستکتبال، والیبال، کشتی، کاراته و .... ) یکی را انتخاب کنید.
نیاز به انرژی، کالری، PAO کربوهیدرات....
171450057150000در حین تمرین و درزمان مسابقه ( قبل مسابه و پس از مسابقه) چه رژیمی فوتبالیست باید داشته باشد؟ روز مسابقه
تغدیه ورزشکاران
کربوهیدرات
نیاز به کربوهیدرات در مقایسه با غیرورزشکاران و ورزشکاران
برای افزایش میزان تحمل عضله در ورزشکاران بعید میزان Gly ماهیچه ها مؤثر است با مقایسه دو رژیم زیرکه 75% E از Glo در رژیم دیگری که 45% E از Glo تأمین می شود.

Fat Prb CHO
10%
40%
20%
20%
75%
45%
هرچه درصد CHO در رژیم باشد سنتز Gly درعضله بیشتر باشد رژیم 70% بیشتر باعث سنتز Gly می شود.
پس برای دخایر Gly در ورزشکاران باید میزان ذخیره GLY را را رژیم افزایش داد هم در هنگم تمرین و هم در مسابقه. افزایش میزان کربوهیدرات با وجود اینکه انرژی بیشتری و Gly افزایش می دهد 15% E از پروتئین و حداقل 15% E از چربی باشد 75 درصد کربوهیدرات می باشد چون حجم آن خیلی می شود م عملاً خوردن این رژیم مقدور نمی باشد g ورزشکارkcol 4000 انرژی نیاز دارد که 75% آن از کربوهیدرات g 7500 کربوهیدرا ( نان، برنج و .... ) می باشد که خوردن این همه عملی نیست.
واحد
هرواحد زمان

CHO برای روز تمرین
So برای اینکه هم ذخایر Blyهم ورزشکاران با مصرف زیاد غذا مواجه نمی شود. 60 تا 70% انرژی در یافتی از CHO باشد یک رژیم متعادل است که برای روز تمرین می باشد. برای یک رژیم روزانه که هر روز تمرین می کند.
برای روز مسابقه
یک ساعت قبل از مسابقه 4-3- یک غذای حاوی CHO بالا می دهیم. مقدار CHO نوع کربورهیدرات فرقی نمی کند.
* قبل از مسابقه
* حین مسابقه
* بعد از مسابقه
روز مسابقه ذخایر Gly را در مرحله ای که ذخیره شده فقط و از کاهش آن جلوگیری می کنیم سس کربوهیدرات را طوری می دهیم که Gly در طول مسابقه کاهش نیابد. پس برای اینکه ورزشکار بتواند ذخایر Gly خوبی در حین ورزش درصد بالا نگهداری شود در روز مسابقه رژیمی را که برای فرد در نظر می گیریم:
برای قبل از مسابقه 4-3 ساعت قبل از ورزش یک غذای حاوی CHO بالا میدهیم تا زمان ورزش غذای او هضم شده باشدکه این CHO در حین ورزش در مد بالای نگهداری شود در روز مسابقه رژیمی را که مربی فرد درنظر می گیریم.
مربی قبل از مسابقه 4-3 ساعت قبل از ورزش یک غذای حاوی CHO بالا می د هیم تا زمان ورزش غذای او هضم شده باشد که این CHO دراین3-4 ساعت هضم شود. نوع و مقدار CHO مهم می باشد مقدار میدهیم مصرف کند. نوع آن تفاوتی نمی کند فرقی نمی کند غذایی بخورد که نمایه بالا یا پائین می باشد.
غذا حاوی چربی و پروتئین هم می باشد س غذا نباید چرب باشد چون می خواهیم در 3 تا 4 ساعت هضم شود اگر چربی هضم غذا به تأخیر می افتد. پروتئین آن هم در حد معمول باشد 15% از پروتئین کافی است وقتی چربی محدود می کنیم pro هم محدود می کنیم pro هم محدود می شود.
یکساعت قبل از مسابقه به او CHO می دهیم این غذا اگر با نمایه گلسیمی بالا باشد 5/0 بعد انسولین ترشح انسولین زیاد باشد قندخون می یابد و تعداد آزادسازی چربی ها جلوگیری می کند و نمی گذارد ذخایر چربی آزادشود انی در حالت عادی می نامند. ولی برای خود ورزشکار هورمونهای ضدانسولین مقدارشان افزایش می یابد که از نفت قند خون جلوگیری می کنند و باعث رهاسازی چربیها می شود.
هورمون گلوکاگون NE,ER کورتیؤول افزایش می یابد که اتفاقی در انسولین هستد اول گلیکوژن در Gy کبد را تحریک که Glo آزاد و بعد از طریق گلکوژنر باعث قندخون باشد پس اگر یکساعت قبل از ورزش به افراد CHO با نمایه کلسی بالا بدهیم تأثیری ندارد چون قندخون و بعلت استرس افزایش یافته است.
پس فرقی نمی کند CHO نمایه گلسی بالا یا پائین داشته باشد ولی بهتر نمایه گلسی بالا بدهیم ولی چون اشتها ندارد به اوآبمیوه و نوشابه می دیهیم که هم آب تأمین می شود و هم قند خون بالا می آید.
بالابودن ذخایر Gly خون نسبت خون Gly وقتی د رعضلات ذخیره می شود مقداری آب هم به همراه مواد g 100 Gly آب هم دارد که افزایش وزن باعث کاهش کارآیی ورزشکار می باشد.
درحین مسابقه باید ببینیم چقدر CHO تبدیل به انرژی می شود بازاء هر دقیقه یا ساعت چقدر CHO مصرف کند که به E تبدیل شود. تقریباً بازای هر u 5ظ0 فعالیت بدنی فرد g 2 تا g 30 کربوهیدرات بدن مصرف می کند یعنی g 26 تا g 30 گلوکز را در هر 5/0 ساعت می سوزد. در حین ورزش براساس 1 تا 5/1 مایعات می دهیماگر سبک بود 1%-3 و طولانی 6%-8
Glo g 6 cc 100 6% = ال

هر یکبار یکسال آب بدهیم مایع حاوی 6% Glo بدهیم هم آب بدن را تأمین کردیو هم Glo مورد نیاز را سپس با توجه به قند که سریعتر جذب می شود آن قند را توصیه می کنیم.
گاماکتوز گلوکز فروکتوز مالتوزگزیلوز آرا بینوز
354330011430000422910011430000 انتقال فعال تسهیل شده
2)اگر گلوکز سریعاً خودش می تواند وارد جریان خون شود وبه عضوی برود ولی گالاکتوز یک مقدار زمان صرف تبدیل آن می شود. پس این گلوکز و گالاکتوز Glo را انتخاب می کنیمز
قند نوشابه های ورزشی بهتر است که بهتر است ترکیبی باشد چون برای عبور گلوکز با انتقال فعال کانال داریم و برای فروکتوز تسهیل شده 15 کانال داریم وقتی دو مکانیسم جذب داریم چون همراه هم کار می کند ا زدو طریق قندخون را به بدن می رسانیم. ولی اگر فقط Glo باشد کانال اشغال شده در صورتی که با فروکتوز از کانال های یگر هم می توانیم استفاده کنیم پس دو مکانیسم جذب بهتر است حتی اگر یکی از آنها سرعتش کمتر باشد.
موکلول مولکولGlo
100 مولکول Glo
سپس قندهایی می دهند که مکانیسم جذب متفاوت دارد تا سریعتر قندخون را دهد.
نوع کربوهیدرات در هنگام ورزش مهم می باشد که نمایه گیسی را بالا می برد.
سپس از مقایسه نوع رژیم سپس از ورزش رژیم غذایی را طوری میدهیم که ذخیره Gly بلافاصله یابد. از یک دقیقه تا 20 ساعت درجه فاصله می یابد غذا می دهیم تا ذخیره Gly تأمین گردد هرچه سریعتر بای غذای حاوی CHO رابدهیم تا زودتر ذخایر بارسازی شود مجموعاً u 5/0 ساعت بعد از ورزش بهتر است هر چه طولانی تر باشد ذخیره گلیکوژن بحد بازسازی که انتظار داریم نمی رسد.
g 600 کربوهیدرات برای ذخایر Gly که 20 ساعت طول می کشد ک بازسازی شوند.
Min 30
بعد از ورزش
بعد هر یک ساعت یک بار باقی را می دهیم. می توانیم آن را بصورت نوشابه های ورزشی که بهترین آشامیدنی است که بعد از ورزش ورزشکار ترجیح می


دسته‌بندی نشده  هورمون هوازی نوشابه منقبض معده معایب مسابقه مدفوع ماراتون گیاهی گیاهخواری گلوکز گرمای کولون کربوهیدرات کراتین قندخون فیبر فسفر فسفات غذای غذا عضله عضلات عروق سلولها سلول سریعتر سرطان ژیروسکوپی ریه روده رژیم ذخایر خونی خنک خستگی حرفه حرارتی تمرین تعریق پروتئین برایتون بازای ایزنتروپیک انقباضات اکسیژن اسیدلاکتیک اسمولاریته استروژن pro Na Gly Glo GIV CHO ATP ADH ـــــــــــــــــــــ

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *